Projektbeskrivning – Återhämtning och hälsa

Tillsammans med Autism- och Aspergerföreningen Skåne genomför vi, Antons Hus,  detta två-åriga projekt som är finansierat av Region Skåne:

Projektbeskrivning

Två-årigt projekt – Återhämtning och hälsa för personer med autism och deras anhöriga

Bakgrund

Autism- och Aspergerföreningen Skåne anser att kunskapsnivån om vad funktionsnedsättningen autism innebär för både personer som har diagnosen och för de närmaste anhöriga behöver stärkas i samhället i stort. Med detta projekt riktar vi in oss på beslutsfattare inom kommuner i Skåne och med fokus på möjlighet till återhämtning ur hälsoperspektiv för gruppen som har diagnos autism och deras anhöriga.

I avhandlingen ”Prematur mortality in autism spectrum disorder” av Tatja Hirvikoski, FoU-chef vid Habilitering & Hjälpmedel, Stockholm och vid Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KIND framgår det att personer med autism både med och utan intelligent funktionsnedsättning (IF) har betydligt sämre hälsotillstånd i jämförelse med befolkningen i övrigt. Avhandlingen visar bland annat att personer med autism dör i snitt 16 år tidigare än övrig befolkning. Den visar på att bland annat ångest, självskadebeteende, tvång, självmord är vanligare för personer med autism än för övrig befolkning.

Av vår egen samlade erfarenhet vet vi att hälsotillståndet för föräldrar och syskon till personer med autism också är sämre i jämförelse med befolkningen i stort. Vi tror att en bidragande orsak är att möjligheten till återhämtning är låg hos denna grupp. Vid de tillfällen som semester under sommaren och storhelger, det vill säga ledigheter då de flesta vilar upp sig och finner återhämtning, då befinner sig gruppen med autism och deras anhöriga i en högre stressnivå och får ingen vila och återhämtning.

Antons Hus ekonomisk förening arbetar med att ta fram en metod som ska autismanpassa rekreationshus och ge möjlighet till återhämtning för våra medlemmar. Två-års projektet ”Återhämtning och hälsa för personer med autism och deras anhöriga” kommer att dels sammanställa befintlig kunskap om återhämtning och hälsa för våra medlemmar, dels sammanställa vilka möjligheter det finns idag för återhämtning och dels erbjuda beslutsfattare inom regionen, kommunen och andra intresserade en heldagskonferens i Skåne på temat. Vi planerar bjuda in Temple Grandin som föreläsare, eller någon annan med liknande dignitet och kunskap så att vi når så många som möjligt med så god kunskap som möjligt.

Syfte och målsättning

Syftet är dels att få ökad kunskap om vad som behövs för att personer meddiagnos autism och deras anhöriga ska få möjlighet till återhämtning, dels att få kunskap om vilka möjligheter till återhämtning som i dagsläget finns i Skåne för personer med autism och deras anhöriga, och dels sprida kunskap om återhämtning och hälsa i samband med autism till i första hand beslutsfattare för LSS insatser i Skånes kommuner, och medlemmar i Autism och Aspergerföreningen Skåne. Medlemmar i föreningen är personer med egen diagnos autism, anhöriga och professionella som arbetar inom områden som t ex skola, LSS-boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans.

Mål 1 är att presentera en sammanställning av befintlig kunskap om vad som kan behövas för att personer med autism och deras anhöriga ska få återhämtning. Sammanställningen kommer att presenteras på Autism och Aspergerföreningen Skånes, och Antons Hus ekonomiska förenings hemsidor, samt i skrift 500 ex, sedan anpassad upplaga efter efterfråga.

Mål 2 kontakta BoU och vuxenhabiliteringar inom Region Skåne, samt Skånes 33 kommuner, och sammanställa vilken/vilka former av autismanpassad återhämtning som i dagsläget finns tillgäng.

Mål 3 är att sprida kunskap om autism, återhämtning och hälsa via en heldagskonferens i Skåne för 300 till 400 personer med temat återhämtning och hälsa i samband med diagnos autism.

Målgruppsbeskrivning

Målgrupp som ska gynnas av resultatet från detta projekt är personer med autism och deras anhöriga.

Projektet ska nå ut till beslutsfattare både politiker och tjänstemän i Skånes kommuner, BoU, Vuxenhabilitering och personal inom LSS-verksamheter med autisminriktning i Skåne.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *