Antons Hus

Antons Hus är en ekonomisk förening som bildats med två huvudsakliga syften, det första är att skapa en meningsfull arbetsplats för personer med svårare autism, det andra är att erbjuda familjer med barn med autism möjlighet att semestra i ett sammanhang som är anpassad för, och förstående inför, de utmaningar ett barn med autismdiagnos kan innebära.

Utöver semesterhuset har vi också för avsikt att utveckla en modell för hur arbetet med personer med autism kan fungera i en daglig verksamhet, både för arbetstagarna och för arbetsledarna.

I skötseln av ett kommersiellt gångbart semesterhus finns många moment som erbjuder pedagogiska inslag för arbetstagarna. Arbetsuppgifter som har olika karaktär kan anpassas utifrån individens möjligheter och begränsningar och erbjuda ett livslångt lärande och en kontinuerlig utveckling av personliga egenskaper.

Bakom Antons Hus står en grupp människor med djup och bred specialkompetens inom autism. Vi som sitter i styrelsen besitter medicinsk, pedagogisk och social kunskap. Vi är samtliga yrkesaktiva i olika sammanhang där den gemensamma nämnaren är daglig, tät och nära kontakt med personer med diagnoser inom autismspektrat. Utifrån det har vi insett det stora behovet av denna typ av verksamhet och bestämt oss för att helt sonika bygga upp en.

Vi har en insamling av finansiella medel för att investera i den fastighet som är grunden för verksamheten och tar såklart tacksamt emot bidrag, stora som små.

Antons Hus är inte avsett att vara en vinstdrivande verksamhet, allt eventuellt överskott investeras i verksamheten.